Huisregels:

● Wij vragen u uit het oogpunt van hygiëne en comfort bij iedere behandeling een badhanddoek mee te nemen.

● Cliënten en fysiotherapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. In het praktijkpand is het niet toegestaan om te roken

● We vragen u om uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de behandeling.

● Het is de verantwoording om van de cliënt om te controleren in hoeverre uw zorgverzekering de fysiotherapeutische behandelingen vergoedt. Er wordt dan ook aangeraden om dit van te voren te controleren zodat u niet voor verassingen komt te staan.

● In de wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, is vastgelegd dat de zorgaanbieders het bsn-nummer moeten gebruiken in hun administratie en dit moeten controleren. Daarom  wordt er bij de eerste afspraak gevraagd om een geldig legitimatiebewijs en de zorgpas.

● Fysio Toet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënten in of rondom onze praktijkruimte

● Fysio Toet streeft ernaar om de behandeling op het geplande tijdstip te starten. Mocht de behandeling meer dan 10 minuten afwijken van het geplande tijdstip wordt u hier z.s.m. van op    de hoogte gesteld.

● Mocht u door een behandeling gebruik maken van de fitnessruimte dan verzoeken we u vriendelijk om gebruik te maken van binnenschoenen en gepaste (sport)kleding.

● Wij verzoeken u op de afgesproken tijd van de behandeling aanwezig te zijn. Mocht u verhinderd zijn dan dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak te melden. Gebeurt dit niet dan zijn wij genoodzaakt om de behandeling in rekening te brengen

● Vraag de therapeut uw volgende afspraak op het gegeven afsprakenkaartje te noteren. Dit voorkomt misverstanden en onnodige telefoontjes die de behandelingen onderbreken.

● Fysio Toet aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Privacyreglement

● Fysio Toet houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze medische en administratieve registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel    van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

● Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een    privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

● Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

● Omdat Fysio Toet kwaliteit van verslaglegging periodiek door een externe instantie laten controleren, zou uw dossier hierbij ook ingezien kunnen worden. Hiervoor vragen wij apart uw toestemming.

● U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

● Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

● Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.